Publikationer

Nyhedsbreve:


Slutrapport om Fremtidens fjernvarmeforsyning i Hovedstadsområdet, frem mod 2050

I forbindelse med projektets afslutning har teamet bag FFH50 udarbejdet en detaljeret slutrapport, der redegør for projektets resultater. Slutrapporten fremhæver projektets vision, analyser, konklusioner og næste skridt for Hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning år 2050. I slutrapporten udfoldes bl.a. en række temaer, som har betydning for fremtidens fjernvarme- og energisystem; fremtidens kunder, sektorkobling og PtX, anvendelse af biomasse, affald og CCS, fjernvarmenettet og produktionsformer samt spids- og reservelast.

Slutrapport om Fremtidens fjernvarmeforsyning i Hovedstadsområdet frem mod 2050 (pdf)


Samlet ledelsesresumé af FFH50

Dette notat giver et samlet resume af de vigtigste analyser og resultater fra “Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050” (FFH50). I forbindelse med projektets afslutning har teamet bag FFH50 udarbejdet en detaljeret slutrapport, der redegør for projektets resultater. Notatet giver et resumé af denne rapport og dermed af projektets vision, analyser, konklusioner og næste skridt for Hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning år 2050.

Ledelsesresumé af de vigtigste analyser og resultater (pdf)


Analyse af varmelagre og netinvesteringer i Balmorel

Formålet med notatet er at beskrive de supplerende analyser af varmelagre og behov for investeringer i udbygning af fjernvarmenettet. I disse analyser er det valgt at fokusere på langt sigt, og analyserne gennemføres derfor alene for scenarierne i 2050.
Der er udvalgt fire scenarier for 2050 med henblik på at repræsentere de to teknologimæssige yderpunkter – termisk og elbaseret – samt kombinationsscenarier med hhv. høj rådighed af grundlasten og meget svingende leverancer af grundlastvarme.

Analyse af varmelagre og netinvesteringer (pdf)


Scenarier for udvikling af fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet mod 2050

Notatet præsenterer en analyser af en række scenarier for udviklingen af fjernvarmesystemet mod 2025, 2030 og 2050 for at belyse forskellige udfaldsrum for fjernvarmens udvikling i hovedstadsområdet.
For 2030 og 2050 opstilles seks scenarier, som afspejler meget forskellige udviklingsveje for fjernvarmesystemet. Det har været hensigten både at illustrere yderpunkterne med hhv. et termisk og et elbaseret scenarie samt at designe scenarier, som viser kombinationer af termiske og elbaserede scenarier imellem disse to yderpunkter.
For 2025 viser scenarierne en systemsammensætning, der i store træk minder om dagens system fsva. Ggundlasten. For 2025 har fokus været at se på muligheder for at opnå et helt CO2-neutralt fjernvarmesystem.

Notat om senarier for udvikling af fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet mod 2050 (pdf)


Nettegning af hovedstadsområdets fjernvarmenet

FFH50 har opstillet en fælles net-tegning, som indeholder forbrugsområder, produktionsområder for de store værker, net forbindelser med deres begrænsninger.
Til brug for beregningsmodellen af fjernvarmenettet er der udarbejdet en samlet nettegning for hovedstadsområdets fjernvarmenet for hhv. dagens temperatursæt, lavtemperatur og ultra-lavtemperatur, med angivelse af transmissionskapaciteterne mellem de forskellige forbrugsområder ved de forskellige temperatursæt. Ligesom der er udarbejdet en nettegning med mulige nye netforbindelser til brug for samkøring.

Nettegning af hovedstadsområdets fjernvarmenet (pdf)


Anvendte FFH50 forudsætninger, potentialer og prognoser

Her præsenteres de forudsætninger, potentialer og prognoser som ligger til grund for FFH50s analyser og scenarier.


Analyse af fremtidens kunder for hovedstadsområdets fjernvarmeselskaber

FFH50 har fået udarbejdet 3 analyser med fokus på fremtidens kunder i hovedstadsområdet.
Analyserne fokuserer på
1. Fjernvarmens konkurrenceevne overfor konkurrerende varmeløsninger
2. Fjernvarmens kundepotentiale i de nye naturgaskonverteringsområder og
3. Fremtidens fjernvarmepriser, -produkter og -services.

Analyser af fremtidens kunder for hovedstadsområdet (pdf)


Fjernvarmens fremtidige sektorkobling til el, affald, gas, CCS og PtX

I forbindelse med FFH50’s gennemførelse har Rambøll udarbejdet en række notater omhandlende fjernvarmens potentielle fremtidige sektorkoblinger til el, affald, CO2 fangst (Carbon Capture and Storage – CCS) og Power to X (PtX). Desuden har arbejdsgruppen i FFH50 om sektorkobling udarbejdet et notat om koblingen til gas, der er udarbejdet på basis af Energistyrelsen og Evida’s fremskrivninger.

Læs notaterne her:


LCOE-analyse på eksisterende og nye teknologier

På baggrund af opdaterede teknologidata fra FFH50 og FFH50 forudsætningsnotat er der gennemført en simpel teknologisammenligning (Levelized Cost of Energy – LCOE) i Excel. Både den samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske varmeproduktionsomkostning beregnes for at vurdere teknologiernes indbyrdes konkurrenceforhold. Der regnes her med en varmebalanceomkostning, og ikke en afregningspris med gæt på afregningspriser i varmekøbskontrakter hos eksterne varmeproducenter.

LCOE-analyse på eksisterende og nye teknologier (pdf)


Vejen mod lavere temperaturer i hovedstadsområdets fjernvarmesystem

Lavere temperaturer i fjernvarmesystemerne giver bl.a. bedre økonomi for varmepumper og kan medføre andre fordele som eksempelvis lavere tab i fjernvarmesystemet, at der nemmere kan anvendes trykløse varmelagre og at det bliver muligt at integrere overskudsvarme fra flere forsyningskilder. I FFH50 har Rambøll hjulpet med at afdække potentialerne for lavtemperatur og ultralavtemperatur i både transmission- og distributionsnettene.

Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet år 2050 (pdf)


Opdaterede teknologidata og potentialer for varmepumper

4 rapporter danner grundlag for FFH50s arbejde med at undersøge en række scenarier for Fremtidens fjernvarme frem mod 2050. Rapporterne har til formål specifikt at opsamle viden om varmepumper til udnyttelse af hhv. spildevand og havvand som energikilder samt for højtemperaturvarmepumper mere generelt.


Trends og megatrends i fjernvarmeforsyningen

Fjernvarmesektoren står i disse år over for en gennemgribende omstillingsproces. I den forbindelse er der en række væsentlige hovedtrends, som spiller ind.

Trends og megatrends i fjernvarmeforsyningen (pdf)


Sci-fi-fortælling

Hvordan ser fremtidens varmeløsning 2050 ud? Som forberedelse til vores visionsworkshop udviklede manuskriptforfatter Tone Mygind en fremtids- og visionsfortælling om, hvordan Danmarks varmeløsning kan komme til at se ud i 2050.

Fremtidens varmeløsning 2050 (pdf)