Scenarier for udvikling af fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet mod 2050

Notatet præsenterer en analyser af en række scenarier for udviklingen af fjernvarmesystemet mod 2025, 2030 og 2050 for at belyse forskellige udfaldsrum for fjernvarmens udvikling i hovedstadsområdet.
For 2030 og 2050 opstilles seks scenarier, som afspejler meget forskellige udviklingsveje for fjernvarmesystemet. Det har været hensigten både at illustrere yderpunkterne med hhv. et termisk og et elbaseret scenarie samt at designe scenarier, som viser kombinationer af termiske og elbaserede scenarier imellem disse to yderpunkter.
For 2025 viser scenarierne en systemsammensætning, der i store træk minder om dagens system fsva. Ggundlasten. For 2025 har fokus været at se på muligheder for at opnå et helt CO2-neutralt fjernvarmesystem. 

Link til notatet:
Scenarier for hovedstadens fjernvarme