Møder og begivenheder

Webinar om resultaterne fra projektet ”Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet år 2050

FFH50 inviterer til webinar d. 4. marts 2022 fra kl. 13-15. Deltagelse er gratis.

På webinaret præsenteres FFH50s væsentligste resultater og konklusioner, for hvordan fremtidens fjernvarmesystem i hovedstadsområdet vil indrette sig frem mod år 2050.

Webinaret målretter sig mod beslutningstagere og energiplanlæggere i varmeselskaber, kommuner, andre forsyninger og produktionsselskaber. Derudover også til universiteter.

Læs om webinaret om fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet (pdf)

Konkurrenceudsættelse

Indkomne spørgsmål til materialet

Alle indkomne spørgsmål til materialet og tilhørende svar fra projektlederne kan læses i vedhæftede dokument via nedenstående links.

Baggrund

Fjernvarmesektoren står i disse år over for en gennemgribende omstillingsproces. De fire selskaber VEKS, CTR, Vestforbrænding og HOFOR har derfor igangsat et arbejde med at tegne et fælles fremtidsbillede for fjernvarmen i Hovedstadsområdet, frem mod 2050.

Projektets formål er at opbygge en samlet visionsbåret rammefortælling frem til 2050, som understøtter en fremtidig konkurrencedygtig og grøn fjernvarmeforsyning.

I projektet skal det belyses, hvilke strategiske udfordringer der kan hindre indfrielsen af visionen og finde veje til at håndtere disse. Samtidig skal projektet sikre – på tværs af de fire selskaber – at der dannes en fælles viden og grundlag, der kan understøtte de beslutninger, de fire selskaber står over for i den kommende tid til gavn for en fremtidig konkurrencedygtig og grøn fjernvarmeforsyning.

Projektets organisering

Projektet består af 5 selvstændige arbejdsgrupper, som refererer til en koordinationsgruppe og koordinationsgruppen refererer til projektets styregruppe. De 5 selvstændige arbejdsgrupper er:

  1. Lavtemperatur og intelligent styring
  2. Teknologi og systemer
  3. Samkøring af systemer
  4. Sektorkobling
  5. Kunder

Arbejdsgrupperne er ledet af projektledere fra varmeselskaberne. Grupperne tager udgangspunkt i Visions- og rammefortællingen, som er godkendt i styregruppen, og som er det pejlemærke Fremtidens fjernvarme i hovedstadsområdet 2050 (FFH50) skal arbejde hen imod at realisere. Projektets organisering samt visions- og rammefortællingen kan findes her på hjemmesiden.

Udbud

Til løsning af projektets opgaver indhentes der ekstern hjælp.

Følgende seks opgaver er d. 21. september til 5. oktober 2020 lagt på Udbud.dk

Visionsworkshop – 16. januar, 2020

Workshoppen havde deltagelse af 44 udvalgte aktører i og uden for de fire fjernvarmeselskaber i projektet. Bl.a. deltog beslutningstagere fra de fire selskaber, fra følgegruppen og fra advisory board’et, der rummer repræsentanter fra forskningsinstitutioner, interesseorganisationer, myndigheder ved Energinet og Energistyrelsen, affaldssektoren og repræsentanter fra udvalgte teknologiselskaber.

Målet var at skabe en ramme for det videre arbejde, der var både langsigtet og visionær, skabe en forankring af processen i de fire selskaber og give centrale beslutningstagere adgang til tidligt i processen at tænke visionært. Der var et keynote oplæg fra forhenværende klima- og energiminister Martin Lidegaard samt en række strategiske drøftelser, der tilsammen mundede ud i input til udarbejdelsen af visions- og rammefortællingen.

Læs om visions- og rammefortælling

Workshop – 6. marts, 2020

Den 6. marts blev der afholdt en workshop med styregruppen og koordinationsgruppen. Den havde til formål at få defineret projektets fremadrettede fokus. Projektets ambition kan beskrives som ”at realisere de ideer og tanker, der ligger i visions- og rammefortællingen”. Formålet med seminaret var at få indkredset hvilke strategiske udfordringer, det er vigtigst, at hovedstadsområdets fjernvarmeselskaber finder svarene på – i forhold til at kunne realisere visions- og rammefortællingen.

De to udfordringer, som styregruppen fandt det væsentligst at arbejde videre med, er “fremtidens teknologier og varmesystem”, og “fremtidens kunder”.

Læs om visions- og rammefortælling